Trình độ thạc sĩ

  1. Khoa học thông tin – thư viện
  2. Quản lý văn hóa
  3. Văn hóa học