Trình độ đại học

 1. Thông tin học
 2. Khoa học thư viện
 3. Quản lý văn hóa
  1. Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
  2. Quản lý nhà nước về gia đình
  3. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa
  4. Biểu diễn âm nhạc
  5. Đạo diễn sự kiện
  6. Biên đạo múa đại chúng
 4. Việt Nam học
  1. Văn hóa du lịch
  2. Lữ hành – hướng dẫn du lịch
  3. Hướng dẫn du lịch quốc tế
 5. Sáng tác văn học
  1. Viêt văn
  2. Viết báo
 6. Kinh doanh xuất bản phẩm
 7. Bảo tàng học
 8. Văn hóa học
  1. Văn hóa truyền thông
  2. Nghiên cứu văn hóa
 9. Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
  1. Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số
  2. Tổ chức hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số
 10. Gia đình học
 11. Báo chí
 12. Luật