Xử lí học vụ

Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học và Danh sách sinh viên Tốt nghiệp

Kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018, theo Quy định, Nhà trường đã tổ chức xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Kết quả xét học vụ cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2017-2018
  2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải về danh sách tại đây.

Nếu có thắc mắc gì, sinh viên phản hồi trực tiếp về Phòng Đà o tạo.

Sinh viên lưu ý: Hạn nộp chứng chỉ đến hết ngày 30/09/2018.

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 2

 (Năm học 2015 – 2016)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trư­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Văn Hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ĐHVHHN ngày 27/5/2011 của Hiệu tr­ưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/03/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa HN;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp ngày 19 tháng 01 năm 2017;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 33 sinh viên đại học và 34 sinh viên cao đẳng hệ chính quy (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác sinh viên, Hành chính – Quản trị; Tài vụ; Trưởng các khoa: Xuất bản – Phát hành, Thư viện – Thông tin, Di sản văn hoá, Văn hoá du lịch, Quản lý văn hoá – Nghệ thuật, Văn hoá dân tộc thiểu số, Viết văn – Báo chí, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Văn hoá học, Gia đình và công tác xã hội, Nghệ thuật đại chúng và các sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2015-2016

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 1 (Năm học 2016 – 2017)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trư­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Văn Hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ĐHVHHN ngày 27/5/2011 của Hiệu tr­ưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/03/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa HN;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp ngày 01 tháng 09 năm 2017;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 177 sinh viên đại học và 30 sinh viên cao đẳng hệ chính quy (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác sinh viên, Hành chính – Quản trị; Tài vụ; Trưởng các khoa: Xuất bản – Phát hành, Thư viện – Thông tin, Di sản văn hoá, Văn hoá du lịch, Quản lý văn hoá – Nghệ thuật, Văn hoá dân tộc thiểu số, Viết văn – Báo chí, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Văn hoá học, Gia đình và công tác xã hội, Nghệ thuật đại chúng và các sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Thông báo về việc hủy lịch học của các sinh viên nợ học phí

Theo Thông báo của Nhà trường, tính đến hết ngày 19/8/2016 sinh viên nào còn nợ học phí thì sẽ bị hủy toàn bộ lịch học kì 1 năm 2016 (trong tuần này phòng ĐT sẽ xóa tên trực tiếp trên sổ đầu bài và yêu cầu giảng viên không cho học trong lớp), hủy điểm thực tập và tiểu luận học kỳ 2 năm học 2015-2016. Trong trường hợp sinh viên bị hủy lịch sẽ vẫn phải đóng học phí và nhận điểm 0 cho các học phần bị hủy. Nhà trường đề nghị các em kiểm tra danh sách sau. Nếu sinh viên nào có thắc mắc  xin liên hệ với phòng Đào tạo. (Các em khóa Cao đẳng K53 tự kiểm tra trong Cổng thông tin sinh viên).

ĐH K53 – CĐK53

ĐHK54CĐK54

ĐHK55CĐK55LTK55

ĐHK56CĐK56LTK56

Thông báo về việc nộp học phí

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 (trước khi nghỉ hè), một số sinh viên đã viết đơn xin gia hạn nộp học phí và cam kết nộp học phí trước ngày 15/8/2016. Đến nay đã sắp hết hạn tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn chưa hoàn thành. Nhà trường thông báo chính thức như sau:

Thông báo Danh sách sinh viên bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016

Theo Quy định của Nhà trường, sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí đến thời điểm ngày 28/7/2016 (trừ các sinh viên có đơn xin gia hạn đã được Nhà trường chấp nhận) sẽ bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016. Sinh viên có các môn bị hủy lịch thi sẽ nhận điểm không (điểm 0) và phải đăng kí học lại trong các học kì tới. Sinh viên vẫn phải nộp học phí cho các môn bị hủy và sẽ phải nộp học phí học lại cho lần đăng kí học tiếp theo. Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra tên mình trong Danh sách này. Nếu sinh viên nào có thắc mắc, xin gửi thư về Phòng Đào tạo theo địa chỉ: daotao@huc.edu.vn

Sinh viên lưu ý: Mặc dù các sv nợ học phí vẫn có lịch thi trong trang cá nhân nhưng không được vào phòng thi. Nếu trường hợp có dự thi thì cũng sẽ bị hủy kết quả và nhận điểm không.

Sinh viên xem Danh sách tại đây