Kế hoạch năm

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 – 2017

Xem Thời khóa biểu học kỳ 1 nă học 2016 – 2017 TẠI ĐÂY

Kế hoạch năm học 2015-2016

Trước khi đăng ký môn học, sinh viên cần xem Bản Kế hoạch này để biết trước các môn học sẽ được bố trí trong từng kỳ và chủ động lập kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân. Kế hoạch chi tiết tại đây