Đăng kí môn học

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019

 1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

lich dang ky tin chi

* LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 v2

Phân luồng HK2 18-19 vannth

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019

 1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

33245558_1225805417550273_5311492317301964800_n

 * LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khoá biểu dự kiến HK 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn phân luồng HK 1 năm học 2018-2019

Thông báo đăng ký bổ sung môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

1.Thời gian

 • Từ ngày 27/11 (thứ 2) đến ngày 29/11 (thứ 4)

2. Biểu mẫu

 • Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký học bổ sung tại trang www.daotao.huc.edu.vn, phần biểu mẫu

HOẶC TẢI TẠI ĐÂY :

3. Danh sách các lớp môn học được đăng ký bổ sung học kỳ 2 năm học 2017-2018

4. Lưu ý

 • Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo nhà A.
 • Sinh viên huỷ/rút môn học sẽ phải đóng học phí của môn học huỷ/rút đó.
 • Hết thời hạn đăng ký trên, Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.
 • Sinh viên đọc được thông báo này báo tới các bạn để nắm rõ lịch đăng ký bổ sung.

 

 

 

 

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi: – Các khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017–2018 cụ thể như sau:

 1. HƯỚNG DẪN

Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ:

Https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký -> Đăng ký chuyên ngành chính để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến tại địa chỉ: https://daotao.huc.edu.vn để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: Hướng dẫn phân luồng chỉ mang tính tham khảo, khi đăng khí môn học, sinh viên cần liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn và lập kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Sinh viên các khoá K55, K56, K57, K58 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ đăng ký theo lịch cụ thể sau:

Đợt 1: 9h ngày 15/11 đến 17h ngày 16/11/2017, dành cho sinh viên K53,54,55,56

Đợt 2: 9h ngày 17/11 đến 17h ngày 18/11/2017, dành cho sinh viên K57

Đợt 3: 9h ngày 19/11 đến 17h ngày 20/11/2017, dành cho sinh viên K58

 1. LƯU Ý

Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu chính thức. Sau khi Nhà trường công bố thời khóa biểu chính thức, sinh viên in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

Lịch học chỉ hiện thị khi Nhà trường chính thức Công bố thời khóa biểu và khi tiền học phí hiển thị trên Cổng thông tin sinh viên. Sinh viên kiểm tra đăng kí thành công bằng cách menu “Xem lịch học”, chọn học kỳ, năm học và ấn “IN LỊCH HỌC”

Cố vấn học tập có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký và khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Cố vấn học tập chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký.

Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2017 (Mẫu đơn sinh viên tải về trên trang http://daotao.huc.edu.vn) trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Sau thời hạn này Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

phân luồng học kỳ 2 17 18

PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông báo nhận đơn đăng ki bổ sung lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo nhận đơn đăng kí bổ sung lịch học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo các bước như sau:

Thông báo v/v tổ chức các lớp học phần có số sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định

Hiện nay Phòng Đào tạo đã nhận được khá nhiều đơn của sinh viên về việc đề nghị tổ chức các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định của Nhà trường. Đây là những trường hợp đề nghị chính đáng cần sớm được giải quyết để sinh viên có cơ hội được cải thiện kết quả học tập hoặc được trả nợ học phần, nhằm được xét tốt nghiệp đúng thời hạn.