Đăng kí môn học

Thông báo nhận đơn đăng ki bổ sung lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo nhận đơn đăng kí bổ sung lịch học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo các bước như sau:

Thông báo v/v tổ chức các lớp học phần có số sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định

Hiện nay Phòng Đào tạo đã nhận được khá nhiều đơn của sinh viên về việc đề nghị tổ chức các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định của Nhà trường. Đây là những trường hợp đề nghị chính đáng cần sớm được giải quyết để sinh viên có cơ hội được cải thiện kết quả học tập hoặc được trả nợ học phần, nhằm được xét tốt nghiệp đúng thời hạn.

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên http://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng, Kế hoạch đào tạo và Thời khoá biểu dự kiến tại trang http://daotao.huc.edu.vn/ để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

Thời gian đăng ký môn học được chia thành các đợt như sau:

Đợt 1: gồm sinh viên các khoa K53, K54 đăng ký từ 8h ngày 30/05 đến 8h ngày 01/06/2016.

Đợt 2: gồm sinh viên khoá K55 đăng ký từ 8h ngày 01/06 đến 8h ngày 03/06/2016.

Đợt 3: gồm sinh viên khoá K56 đăng ký từ 8h ngày 03/06 đến 8h ngày 06/06/2016.

Thông báo về việc hủy lớp môn học và đăng ký học bổ sung

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

               Kính gửi :
– Các khoa
– Sinh viên các khóa K53, K54, K55, K56
Trong đợt đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, do một số lớp môn học không đạt đủ số sinh viên tối thiểu nên Nhà trường đã hủy các lớp môn học đó. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học của mình và thời khóa biểu chính thức của Nhà trường.

Nhận đơn đăng kí bổ sung

Hiện nay Kế hoạch đăng ký tín chỉ cho các lớp đã chuẩn bị kết thúc. Nhà trường sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung của sinh viên như sau:

Thông báo về kế hoạch đăng kí môn học cho Học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ chính quy

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên http://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Kế hoạch đào tạo tại trang http://daotao.huc.edu.vn/ để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.