Đại học hệ vừa làm vừa học

Thông tin tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học năm 2017

A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.1. Điều kiện về văn bằng

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2016

A.ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1.1. Điều kiện về văn bằng
Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).