Monthly Archives: January 2019

Danh sách cảnh báo học vụ và tốt nghiệp (HK1 năm học 2018-2019)

Sinh viên tải về và theo dõi kết quả xét học vụ học kì 1 năm học 2018-2019 tại đây

  1. Danh sách cảnh báo học vụ
  2. Danh sách tốt nghiệp

[ Khoa Thư viện, Dân tộc ] – Danh sách dự kiến Tốt nghiệp

Sinh viên tải về và theo dõi tại đây

  1. Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Khoa Thư viện

  2. Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Khoa Dân tộc