Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

ThoiKhoaBieu_HK2 năm 2018-2019

DS môn huỷ HK2: https://bit.ly/2EExiBt

Nhà trường đã điều chỉnh lịch chính thức, sv kiểm tra lại, có vấn đề về lịch học sinh viên trực tiếp qua phòng đào tạo. Sau đó sinh viên in Lịch học và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.