Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT nhận được đơn xin gia hạn học phí của sinh viên các khóa. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đồng ý cho sinh viên nợ học phí được gia hạn nộp tới hết thứ 6 (ngày 23/11/2018)

Hết thời hạn kể trên, nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định, Nhà trường sẽ không cho phép sinh viên tham dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I. Sinh viên sẽ phải nhận điểm 0 (điểm không) và vẫn phải đóng học phí cho các học phần đã đăng ký.

Sinh viên theo dõi danh sách nợ học phí tại file đính kèm

k58 ĐH     k57 ĐH       k56 ĐH         k55 ĐH          k54 ĐH

cđ k56        cđ k55         cd k54