Daily Archives: 13/11/2018

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

lich dang ky tin chi

* LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 v2

Phân luồng HK2 18-19 vannth

Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019

Giảng viên và sinh viên theo dõi thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại file đính kèm:

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT nhận được đơn xin gia hạn học phí của sinh viên các khóa. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đồng ý cho sinh viên nợ học phí được gia hạn nộp tới hết thứ 6 (ngày 23/11/2018)

Hết thời hạn kể trên, nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định, Nhà trường sẽ không cho phép sinh viên tham dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I. Sinh viên sẽ phải nhận điểm 0 (điểm không) và vẫn phải đóng học phí cho các học phần đã đăng ký.

Sinh viên theo dõi danh sách nợ học phí tại file đính kèm

k58 ĐH     k57 ĐH       k56 ĐH         k55 ĐH          k54 ĐH

cđ k56        cđ k55         cd k54