Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 2) như sau:

  1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 16/9/2018
  2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

  1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

  1. Lịch ca thi:

4.1.  Kỹ năng nghe, đọc, viết  (Phòng máy: Ag.402)

ndv

4.2. Kỹ năng nói  (Phòng Ag.408)

noi

  1. Công việc và trách nhiệm thực hiện:

– Ban chỉ đạo: Chỉ đạo, tổ chức đợt thi theo đúng tiến độ và nghiêm túc.

– Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Là đầu mối thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức thi.

– Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:  Phối hợp với Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong công tác tổ chức cho sinh viên đăng ký và tổ chức thi.

– Khoa Ngôn ngữ  & Văn hóa quốc tế: Phân công giảng viên tham gia công tác chấm thi.

– Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của đợt thi./.

 

Nơi nhận:                                          

Ban Giám hiệu (để báo cáo);   

Các khoa, Phòng, Ban;      

– Lưu VT, KT&ĐBCLGD, Thịnh (15).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương