Daily Archives: 12/09/2018

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018:

K54-ĐH , K55-ĐHK56-ĐHK57-ĐHK58-ĐH

K55-CĐK56-CĐ

K57-L.thôngK58-L.thông