Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, hạng III

IMG_0586

IMG_0587

IMG_0588

IMG_0589