Daily Archives: 19/04/2018

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, hạng III

IMG_0586

IMG_0587

IMG_0588

IMG_0589

 

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, hạng III

IMG_0584

IMG_0585

IMG_0581

IMG_0582