Daily Archives: 13/04/2018

Thông báo thay đổi lịch đăng ký môn học trong học kỳ phụ năm học 2017 – 2018

Thời gian đăng ký: từ 15h ngày 13/04/2018 đến hết ngày 18/04/2018. Sinh viên xem các môn học mở trong học kỳ phụ tại đây
Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:
Sinh viên K58: chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1; Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký GDQP trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ lớp học phần cần đăng ký.