Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (Kì 1 năm học 2017-2018)

Phòng Đào tạo thông báo:

  1. Sinh viên theo dõi và tải danh sách tốt nghiệp tại đây
  2. Sinh viên xem và phản hồi (nếu có sai sót) về Phòng Đào tạo đến hết ngày 15/01/2018
  3. Danh sách dự kiến tốt nghiệp bao gồm sinh viên đã hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo
  4. Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đều chưa kiểm tra điều kiện về chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc Phòng, Tiếng Anh đầu ra.