Danh sách sinh viên bị hủy lịch học học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Theo Thông báo của Nhà trường, sau ngày 15/12/2017 sinh viên nào còn nợ học phí Nhà trường sẽ HỦY ĐIỂM THI HỌC KÌ 1 VÀ HỦY LỊCH HỌC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (mà sinh viên vẫn phải nộp học phí cho tất cả các học phần đã bị hủy). Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành hủy lịch học học kỳ 2 của những sinh viên nợ học phí có tên trong danh sách dưới đây:

K54-đại họcK54-cao đẳng

K55-đại họcK55-cao đẳngK55-liên thông

K56-đại họcK56-cao đẳngK56-liên thông

K57-đại họcK57-liên thông