Thông báo danh sách sinh viên nộp chứng chỉ đầu ra

Phòng Đào tạo thông báo tới những sinh viên có tên trong danh sách sau khẩn trương nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra (Sinh viên nộp 01 bản sao có công chứng + bản gốc để đối chiếu).

Thời gian: Trước ngày 31/12/2017

Nộp tại: Phòng Đào tạo

cc