Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi: – Các khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017–2018 cụ thể như sau:

  1. HƯỚNG DẪN

Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ:

Https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký -> Đăng ký chuyên ngành chính để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến tại địa chỉ: https://daotao.huc.edu.vn để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: Hướng dẫn phân luồng chỉ mang tính tham khảo, khi đăng khí môn học, sinh viên cần liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn và lập kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Sinh viên các khoá K55, K56, K57, K58 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ đăng ký theo lịch cụ thể sau:

Đợt 1: 9h ngày 15/11 đến 17h ngày 16/11/2017, dành cho sinh viên K53,54,55,56

Đợt 2: 9h ngày 17/11 đến 17h ngày 18/11/2017, dành cho sinh viên K57

Đợt 3: 9h ngày 19/11 đến 17h ngày 20/11/2017, dành cho sinh viên K58

  1. LƯU Ý

Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu chính thức. Sau khi Nhà trường công bố thời khóa biểu chính thức, sinh viên in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

Lịch học chỉ hiện thị khi Nhà trường chính thức Công bố thời khóa biểu và khi tiền học phí hiển thị trên Cổng thông tin sinh viên. Sinh viên kiểm tra đăng kí thành công bằng cách menu “Xem lịch học”, chọn học kỳ, năm học và ấn “IN LỊCH HỌC”

Cố vấn học tập có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký và khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Cố vấn học tập chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký.

Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2017 (Mẫu đơn sinh viên tải về trên trang http://daotao.huc.edu.vn) trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Sau thời hạn này Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

phân luồng học kỳ 2 17 18

PHÒNG ĐÀO TẠO