Thông báo lịch thi các học phần GDQP-AN học kỳ phụ năm 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Khảo thí & ĐBCL GD thông báo  lịch thi các học phần Giáo dục quốc phòng- An ninh học kỳ phụ, chi tiết như sau:

Đề nghị các Khoa phổ biến thông tin tới sinh viên; phân công và đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch./.Sinh viên chủ động rà soát và theo dõi thông tin lịch thi cụ thể trong tài khoản sinh viên và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…).