Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm Đợt 3 năm 2016-2017

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp đợt 3 năm 2016-2017, nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo trong ngày 06/06/2017

Sinh viên tải và theo dõi danh sách tại đây