Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

1.Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018.

Thời gian đăng ký môn học được chia thành các đợt như sau:

Đợt 1: gồm sinh viên các khoa K54, K55 đăng ký từ 9h ngày 22/05 đến 17h ngày 24/05/2017.

Đợt 2: gồm sinh viên khoá K56 đăng ký từ 8h ngày 25/05 đến 17h ngày 27/05/2017.

Đợt 3: gồm sinh viên khoá K57 đăng ký từ 8h ngày 28/05 đến 17h ngày 30/05/2017.

 

  1. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.
  2. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.
  3. Phòng Đào tạo sẽ công bố các môn bị hủy trước ngày 10/06/2017.
  4. Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 12/06 đến ngày 16/06/2016. Sau thời hạn này Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

  1. Hướng dẫn phân luồng Học kỳ 1 năm học 2017-2018
  2. Thời khoá biểu dự kiến Học kỳ 1 năm học 2017-2018