Bảng điểm các lớp hệ Vừa làm vừa học – cập nhật ngày 4/4/2017

 

  1. Sinh viên tải Bảng điểm các lớp khóa 2013 – 2018 tại đây
  2. Sinh viên tải Bảng điểm các lớp khóa 2014 – 2019 tại đây
  3. Sinh viên tải Bảng điểm các lớp khóa 2015 – 2020 tại đây
  4. Sinh viên tải Bảng điểm các lớp khóa 2016 – 2021 tại đây