Thông báo đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 4

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường tổ chức đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4.

Sinh viên tham dự bắt buộc phải đăng ký dự thi qua biểu mẫu sau theo link dưới đây:

Link đăng ký tham dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra

Thời gian đăng ký : Đến hết ngày 02/04/2017

Dự kiến thời gian thi : Ngày 08, 09/04/2017

Sinh viên lưu ý: