Kiểm tra thông tin và danh sách cấp chứng chỉ GDTC-GDQP

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên khoá K56 và các sinh viên bổ sung danh sách theo form trong đợt kiểm tra danh sách chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng :

  1. Kiểm tra thông tin danh sách cấp chứng chỉ
  2. Nếu còn thiếu hoặc sai sót về thông tin cá nhân, đề nghị báo về Phòng Đào tạo hoặc gửi email tới địa chỉ : hungtq@huc.edu.vn trước ngày 08/03/2017.

Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Sinh viên tải về và theo dõi danh sách tại đây