Thông báo về việc nộp học phí

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 (trước khi nghỉ hè), một số sinh viên đã viết đơn xin gia hạn nộp học phí và cam kết nộp học phí trước ngày 15/8/2016. Đến nay đã sắp hết hạn tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn chưa hoàn thành. Nhà trường thông báo chính thức như sau:

  1. Các sinh viên còn nợ học phí phải hoàn thành trước ngày 19/8/2016
  2. Nếu sau 19/8/2016, sinh viên nào còn nợ học phí thì sẽ bị hủy lịch học hiện tại trên lớp. Nhà trường sẽ gạch tên trên sổ đầu bài và yêu cầu giảng viên không cho vào lớp.
  3. Các sinh viên nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp trong đợt tháng 9 năm 2016.
  4. Tất cả các sinh viên còn nợ học phí sẽ không được xét học vụ, học bổng

Danh sách sinh viên còn nợ học phí đến thời điểm 14/8/2016. (Lưu ý, một số sv Cao đẳng K53 và sinh viên cũ tự kiểm tra học phí trong Cổng thông tin sinh viên).

ĐH K53

ĐH K54CĐK54

ĐH K55CĐK55LT K55

ĐH K56CĐK56LTK56