Daily Archives: 30/06/2016

Thông báo lịch thi học kỳ phụ 2015-2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Nhà trường thông báo Lịch thi học kỳ phụ, năm học 2015 -2016 của sinh viên toàn trường như sau:

Quy định về việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng chính sách

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 03 năm 2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh và yêu cầu của các ngành học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quy định cụ thể các điều kiện đối với việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng ưu tiên trong tuyền sinh đại học cao đẳng năm 2016 như sau: