Thông báo nộp học phí

Hiện nay nhiều sinh viên chưa nộp học phí. Theo quy chế đào tạo, sau khi học 2 tuần sinh viên phải hoàn thiện nộp học phí. Vì vậy, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên đọc thông báo này và nộp học phí theo Thông báo. Nếu sinh viên nộp muộn so với thời gian quy định sẽ bị hủy điểm Học kỳ 2 năm học 2015-2016 hoặc học kỳ trước đó. XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY