Daily Archives: 14/06/2016

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 3 (Năm học 2015 – 2016)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trư­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Văn Hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ĐHVHHN ngày 27/5/2011 của Hiệu tr­ưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/03/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa HN;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp ngày 14 tháng 06 năm 2017;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 562 sinh viên đại học và 15 sinh viên cao đẳng hệ chính quy (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác sinh viên, Hành chính – Quản trị; Tài vụ; Trưởng các khoa: Xuất bản – Phát hành, Thư viện – Thông tin, Di sản văn hoá, Văn hoá du lịch, Quản lý văn hoá – Nghệ thuật, Văn hoá dân tộc thiểu số, Viết văn – Báo chí, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Văn hoá học, Gia đình và công tác xã hội, Nghệ thuật đại chúng và các sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016

Danh sách sinh viên thuộc diện được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2016 còn nợ học phí (cập nhật ngày 17/6)

Hiện nay còn một số sv nộp tại Ngân hàng nên danh sách tạm thời còn 20 sv chưa nộp học phí. Hết ngày mai Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên NỢ HỌC PHÍ và không được xét tốt nghiệp. Đề nghị các sinh viên biết thông tin này hãy báo cho bạn mình. Sinh viên nào có tên trong Danh sách nợ này mà đã hoàn thành học phí qua Ngân hàng thì báo cho thầy biết. Nhớ ghi họ tên và mã sv

XEM DANH SÁCH SV NỢ HỌC PHÍ TẠI ĐÂY

Thông báo nộp học phí

Hiện nay nhiều sinh viên chưa nộp học phí. Theo quy chế đào tạo, sau khi học 2 tuần sinh viên phải hoàn thiện nộp học phí. Vì vậy, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên đọc thông báo này và nộp học phí theo Thông báo. Nếu sinh viên nộp muộn so với thời gian quy định sẽ bị hủy điểm Học kỳ 2 năm học 2015-2016 hoặc học kỳ trước đó. XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY