Daily Archives: 06/06/2016

Thông báo nhận đơn đăng ki bổ sung lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo nhận đơn đăng kí bổ sung lịch học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo các bước như sau: