Daily Archives: 01/06/2016

Thông báo về việc sử dụng email sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc liên hệ với Nhà trường, Khoa, giảng viên và CVHT, Nhà trường đã xây dựng Hệ thống Email cho sinh viên. Nhà trường quy định như sau:

1. Email sinh viên là một trong các kênh thông tin chính thức của Nhà trường, các phòng ban, khoa, Cố vấn học tập, giảng viên đến sinh viên. Vì vậy, Nhà trường sẽ gửi các thông báo tới sinh viên qua email sinh viên và sinh viên có trách nhiệm truy cập thường xuyên để nhận tin tức.