Thông báo về việc hủy lớp môn học và đăng ký học bổ sung

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

               Kính gửi :
– Các khoa
– Sinh viên các khóa K53, K54, K55, K56
Trong đợt đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, do một số lớp môn học không đạt đủ số sinh viên tối thiểu nên Nhà trường đã hủy các lớp môn học đó. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học của mình và thời khóa biểu chính thức của Nhà trường.

Đối với các sinh viên bị hủy môn và các sinh viên khác có nhu cầu đăng ký bổ sung môn học, sinh viên xem Thời khóa biểu chính thức ở phía cuối thông báo này, và làm đơn nộp lên Phòng Đào tạo hoặc qua email : hungtq@huc.edu.vn và vannth@huc.edu.vn
Hạn chót nộp đơn đăng ký bổ sung : 16h ngày 27/11/2015. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc về việc đăng ký môn học đều không được chấp nhận và giải quyết.

Download và xem thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015- 2016 : File PDFFile Excel

                                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO