Nhận đơn đăng kí bổ sung

Hiện nay Kế hoạch đăng ký tín chỉ cho các lớp đã chuẩn bị kết thúc. Nhà trường sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung của sinh viên như sau:

Bước 1. Vào xem các môn học có thể đăng ký bổ sung trong Danh sách các môn học (XEM TẠI ĐÂY)

Bước 2. Viết đơn xin đăng ký bổ sung gồm các nội dung: mã sinh viên; Tên học phần đăng ký + Mã lớp học (xem mã trong Danh sách trên).

Bước 3. Nộp đơn tại Cổng thông tin, phòng Đào tạo từ nay đến hết ngày 12/11/2015. sau thời hạn trên mọi đơn đều không được xem xét.

PHÒNG ĐÀO TẠO