Monthly Archives: November 2015

Danh sách các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016 chưa nhập điểm thành phần

Đề nghị các giảng viên chưa nhập điểm thành phần nhanh chóng nhập điểm để sinh viên kiểm tra điều kiện dự thi.

Sinh viên xem danh sách các môn chưa nhập điểm thành phần tại đây

Thông báo về việc hủy lớp môn học và đăng ký học bổ sung

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

               Kính gửi :
– Các khoa
– Sinh viên các khóa K53, K54, K55, K56
Trong đợt đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, do một số lớp môn học không đạt đủ số sinh viên tối thiểu nên Nhà trường đã hủy các lớp môn học đó. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học của mình và thời khóa biểu chính thức của Nhà trường.

Nhận đơn đăng kí bổ sung

Hiện nay Kế hoạch đăng ký tín chỉ cho các lớp đã chuẩn bị kết thúc. Nhà trường sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung của sinh viên như sau:

Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu vào (K56) năm 2015

Nhà trường đã hoàn thành việc chấm điểm thi phân loại tiếng Anh đầu vào cho K56 và quy điểm miễn các học phần tương ứng. Điểm quy đổi kết quả thi như sau:

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Căn cứ thông báo số 528/TB-ĐHVHHN ngày 27/8/2015 về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:

Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ nhập học K56

Sinh viên khoá K56 nộp thiếu hồ sơ, giấy tờ nhập học cần bổ sung hồ sơ. Sinh viên theo dõi danh sách và tải về tại đây