Daily Archives: 30/10/2015

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đối với sinh viên K52 trở về trước

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 437/ QĐ-ĐHVHHN ngày 25/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đối với ropa ciclismo barata sinh viên K52 trở về trước như sau: