Thông báo về kế hoạch đăng kí môn học cho Học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ chính quy

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên http://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Kế hoạch đào tạo tại trang http://daotao.huc.edu.vn/ để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

Thời gian đăng ký môn học được chia thành các đợt như sau:

Đợt 1: gồm các sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 (K54 và K53) đăng ký từ 8h ngày 2/11 đến 8h ngày 5/11/2015.

Đợt 2: gồm các sinh viên năm thứ 2 (K55) đăng ký từ 8h ngày 5/11 đến 8h ngày 8/11/2015.

Đợt 3: gồm các sinh viên năm thứ nhất (K56) đăng ký từ 8h ngày 8/11 đến 8h ngày 12/11/2015.

  1. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt (Hạn đến hết ngày 15/11/2015). Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.
  2. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.
  3. Phòng Đào tạo sẽ công bố các môn bị hủy trước ngày 18/11/2015.
  4. Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 23/11 đến ngày 26/11/2015. Sau thời hạn này Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.