Danh sách cố vấn học tập các khoa

 1. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
  1. Ths. Đoàn Tiến Lực;    ĐT: 0972296779;  Email: lucdt@huc.edu.vn
 2. Khoa Quản lý văn hóa
  1. Ths. Nguyễn Thanh Xuân; ĐT: 0975434999
  2. Ths. Đinh Văn Hiển; ĐT: 09135333989
 3. Khoa Gia đình & Công tác xã hội
  1. Ths. Ngô Ánh Hồng; ĐT: 0983236856;  Email: hongna@huc.edu.vn
 4. Khoa Nghệ thuật đại chúng
  1. Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình; ĐT: 0948933938; Email: thanhbinhnt@huc.edu.vn
 5. Khoa Thư viện – Thông tin
  1. Ths. Phạm Thị Phương Liên; ĐT: 0983574995
 6. Khoa Xuất bản – Phát hành
  1. Đặng Thị Bích Phượng; ĐT: 0962032222
 7. Khoa Văn hóa các dân tộc thiểu số
  1. Ths. Đỗ Thị Kiều Nga; ĐT 0983729778; Email: ngadk@huc.edu.vn
 8. Khoa Văn hóa học
  1. Ths. Nguyễn Thành Nam; ĐT: 0989207074; Email: thanhnamdhvh@gmail.com
 9. Khoa Di sản văn hóa
  1. Ths. Nguyễn Tri Phương; ĐT: 0943888069; Email: triphuongdhvh@gmail.com
 10. Khoa Văn hóa Du lịch
  1. Ths. Phạm Hải Yến; ĐT: 0903240681; Email: phamyenvhdl@gmail.com
  2. Ths. Nguyễn Thị Kim Thìn; ĐT: 0989582076; Email: minhchau253@gmail.com
 11. Khoa Viết văn – Báo chí
  1. Ths. Nguyễn Thị Phi Nga; ĐT: 0948037666