Daily Archives: 23/10/2015

Hướng dẫn đăng ký môn học Học kì 2 năm học 2015-2016 theo phân luồng

Để giúp sinh viên đăng kí môn học thuận tiện, phòng Đào tạo đã phân luồng môn học theo các lớp. Nếu sinh viên đăng kí theo bảng phân luồng này thì sẽ học kịp và vượt tiến độ (Lưu ý: từ năm học 2015-2016, Nhà trường không mở các lớp bổ sung cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp còn nợ môn học. Sinh viên chủ động xem Kế hoạch đào tạo và Gợi ý phân luồng để chủ động đăng ký học và có kế hoạch học đúng tiến độ. Xem bảng phân luồng tại đây.

Kế hoạch năm học 2015-2016

Trước khi đăng ký môn học, sinh viên cần xem Bản Kế hoạch này để biết trước các môn học sẽ được bố trí trong từng kỳ và chủ động lập kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân. Kế hoạch chi tiết tại đây