Daily Archives: 10/10/2015

Thông báo về việc nộp điểm của giảng viên và nhận đơn phúc khảo của sinh viên

Đến nay các môn học 7 tuần đầu của học kỳ 1 năm học 2015-2016 đã kết thúc. Phòng Đào tạo đề nghị các khoa thông báo để giảng viên nộp điểm và nhập điểm thành phần vào phần mềm quản lý đào tạo đúng tiến độ. Thời hạn khóa sổ nhận điểm đợt này là: 15/10/2015.

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;