Daily Archives: 09/10/2015

Quy định về học song song hai chương trình của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Từ năm học 2015 – 2016, Nhà trường cho phép sinh viên hệ chính quy được đăng ký học song ngành. Xem Quy chế tại đây.