THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC KÌ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2013

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo 1. Về việc không tổ chức kì thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2013 2. Về việc nhận lại lệ phí tuyển sinh và hồ sơ dự thi liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2013