Bảng điểm các lớp hệ Vừa làm vừa học ( cập nhật 30/11/2015)

Sinh viên các lớp Vừa làm vừa học xem điểm tại đây:

Khóa 2011 – 2016

Khóa 2012-2017

Khóa 2013 – 2018

Khóa 2014 – 2019

Danh sách các môn của học kỳ 1 năm học 2015-2016 chưa nhập điểm thành phần

Đề nghị các giảng viên chưa nhập điểm thành phần nhanh chóng nhập điểm để sinh viên kiểm tra điều kiện dự thi.

Sinh viên xem danh sách các môn chưa nhập điểm thành phần tại đây

Thông báo về việc hủy lớp môn học và đăng ký học bổ sung

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016

               Kính gửi :
– Các khoa
– Sinh viên các khóa K53, K54, K55, K56
Trong đợt đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, do một số lớp môn học không đạt đủ số sinh viên tối thiểu nên Nhà trường đã hủy các lớp môn học đó. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học của mình và thời khóa biểu chính thức của Nhà trường.

Nhận đơn đăng kí bổ sung

Hiện nay Kế hoạch đăng ký tín chỉ cho các lớp đã chuẩn bị kết thúc. Nhà trường sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung của sinh viên như sau:

Bảng điểm các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (09/11/2015)

Sinh viên các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học xem điểm tại đây:
Khóa 2011-2015
Khóa 2012-2017
Khóa 2013-2018
Khóa 2014-2019
Mọi thắc mắc về điểm liên hệ cô Vân : 0902.171.666, địa chỉ mail : vannth@huc.edu.vn